Author | Lana Sinichkina, Kateryna Oliinyk, Yevgeniya Ocheretko